Степанецька громада
Черкаська область, Черкаський район

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИСХЕМИ ПЛАНУВАННЯ ЧАСТИНИ ТЕРИТОРІЇ КАНІВСЬКОГО РАЙОНУ (В МЕЖАХ СТЕПАНЕЦЬКОЇ ОТГ)

Дата: 26.06.2020 12:56
Кількість переглядів: 910

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ – ЗАМОВНИК СЕО ТА ВИКОНАВЕЦЬ

Замовником є Виконавчий комітет Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області.

(19031, Черкаська обл., Канівський р-н,  с.Степанці вул. Лісна, 4).

Виконавець – Інститут географії Національної академії наук України

 

2. ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

У відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», схема планування території регіонального рівня є містобудівною документацією, яка розробляється у розвиток Генеральної схеми планування території України та визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови, використання території адміністративного району. Схема планування території визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки іблагоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, традиційного характеру середовища історичних населених пунктів.

Основними завданнями схеми планування території Степанецької об'єднаної територіальної громади (далі – Схема планування території)є:

 • обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій;
 • урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;
 • формування рішень проектного плану на основі розробленого ландшафтного плану;
 • реалізація на територіальному рівні рішень закладених в стратегії розвиту ОТГ;
 • обґрунтування розподілу території за функціональним призначенням;
 • визначення територій для містобудівних потреб;
 • забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів сталого розвитку населених пунктів;
 • визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання, розроблення містобудівних заходів щодо їх охорони та раціонального використання;
 • розроблення заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів;
 • розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки.

«Схема планування частини території Канівського району Черкаської області в межах  Степанецької об’єднаної територіальної громади» розробляється ДП Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "Діпромісто" імені Ю.М.Білоконя відповідно до договору, укладеного з Виконавчим комітетом Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області.

Основні показники Схема планування території,відповідно до завдання, розраховані на строк20-25 років (орієнтовно 2040 рік).

«Схема планування частини території Канівського району Черкаської області в межах  Степанецької об’єднаної територіальної громади»розробленавідповідно до Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Законів України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про Генеральну схему планування території України», «Про благоустрій населених пунктів», «Про землеустрій», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд», нормативно-правових актів та нормативно-методичних положень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Державного комітету України з будівництва та архітектури).

При розробці Схеми планування враховано:

 • проект «Схеми планування території Черкаської області», розроблений Українським державним науковим-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» ім. Ю. М. Білоконя у 2002 році;
 • Стратегія розвитку Черкаської області на період 2020-2027 рр. (Черкаська обласна державна адміністрація)
 • Ландшафтна програма Черкаської області, 2012 (Інститут географії НАН України)
 • Рамковий ландшафтний план Канівського району, 2013(Інститут географії НАН України).

Схеми плануваннярозроблена у відповідності до вимог Державних будівельних норм України ДБН «Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях» (ДБН Б.1.1-13:2012) та ДБН Б.1.1-2017 «Склад та зміст схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад».

Згідно з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», схема планування території регіонального рівня підлягає Стратегічній екологічній оцінці. У відповідності до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» цим документом визначається обсяг стратегічної екологічної оцінки  «Схеми планування частини території Канівського району Черкаської області в межах Степанецької об’єднаної територіальної громади».Процедура стратегічної екологічної оцінки (СЕО) є дієвим інструментом вдосконалення просторового та стратегічного планування розвитку регіонів в контексті урахування екологічної складової розвитку у відповідних  планах і стратегіях, а отже – забезпечення їх збалансованості. Директива 2001/42/ЄС визначає стратегічну екологічну оцінку як важливий інструмент для інтеграції та врахування екологічних міркувань при підготовці та ухваленні планів і програм, які, ймовірно, можуть мати значний вплив на навколишнє середовище.

 

3. ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Основні екологічні проблеми

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем та конфліктів природокористування, які мають місце на території планування:

 • ряд екологічних проблем через функціонування комплексів по вирощуванню птиці ПрАТ «Миронівська птахофабрика»: вилучення під будівництво вільних земель із родючими ґрунтами, виникнення депресійних лійок підземних вод у місцях інтенсивного водозабору, забруднення підземних вод біля забійного цеху, наявність неприємного запаху, додаткове транспортне навантаження та забруднення довкілля викидами. Функціонування комплексів є причиною блокування можливостей розвитку рекреаційного і туристичного видів діяльності, створює загрозу виникнення надзвичайних ситуацій внаслідок аварій на очисних спорудах.
 • хімічне та шумове забруднення території, прилеглої до автодороги державного значення Р-09 (Миронівка-Канів), що проходить через північну частину громади через села Степанецьке та Степанці;
 • деградація орних родючих ґрунтів через водну ерозію. Найбільш чітко проблема виражена у південній та південно-східній частині ОТГ, де домінують лесові еродовані височини зі сприятливими для розвитку ерозійних процесів природними передумовами. Руйнування ґрунтів внаслідок ерозії порушує збалансоване використання ґрунтових ресурсів, зменшує їх родючість;
 • забруднення ґрунтів, ґрунтових вод і поверхневих вод побутовими стоками і відходами через недорозвиненість інженерних мереж, зокрема відсутності централізованої системи каналізації у населених пунктах;

 

Ймовірні впливи

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки для довкілля і здоров’я населення впровадження проектних рішень«Схеми планування частини території Канівського району Черкаської області в межах Степанецької об’єднаної територіальної громади»:

а) наслідки для компонентів навколишнього середовища,у тому числі здоров’я населення:

Компонент довкілля

Ймовірний вплив проектних рішень

Клімат і мікроклімат

Негативних наслідків не очікується.

Повітряне середовище

Слід очікувати незначного збільшення обсягів забруднення повітря викидами автотранспорту внаслідок побудови нових автошляхів.

Можливе покращення стану атмосферного повітря внаслідок розширення площ зелених насаджень

 

Водне середовище

 

Виникнення нових джерел ймовірного забруднення, в т.ч.:

- значного забруднення ґрунтових вод на місці запроектованого кладовища; на місці запроектованої сміттєсортувальної станції; очисних споруд каналізації

- ймовірне забруднення ґрунтових вод внаслідок функціонування нових виробничих територій;

- ймовірне забруднення поверхневих вод внаслідок змиву з полів та побутових стоків у населених пунктах;

Вільні землі

Очікується зменшення площ вільних земель (сільськогосподарського призначення) через їх відведення під нові виробничі території та території транспортного призначення.

Ґрунти

Виникнення нових джерел ймовірного забруднення ґрунтів, в т.ч.:

- значного забруднення ґрунтів у випадку порушень належної роботи сміттєсортувальної станції; очисних споруд каналізації;

- забруднення ґрунтів через викиди і скиди нових підприємств, які будуть створені у межах проектних виробничих територій;

Очікується порушення горизонтів ґрунтів внаслідок прокладання інженерних мереж в межах житлової, виробничої та транспортної забудови.

Біорізноманіття (рослинний і тваринний світ)

Ймовірне незначне зменшення середовища існування видів тваринного світу, посилить фрагментацію оселищ.

Позитивний вплив від створення присадибних городів і садів, що виражатиметься у підвищенні біорізноманіття у порівнянні із існуючими монокультурними насадженнями ріллі.

 

Ландшафти

Упорядкування транспортної та інженерної інфраструктури, створення рекреаційних територійсприятиме покращенню образу ландшафтів.

Здоров’я населення

Негативних впливів не очікується.

Впровадження природоохоронних еколого орієнтованих заходів (створення очисних споруд, облаштування рекреаційних територій та зелених зон та інших) сприятиме покращенню стану навколишнього природного середовища, що позитивно впливатиме на здоров’я населення

 

б) для територій з природоохоронним статусом:

на території Степанецької сільської ОТГ нині існує дуже мало об’єктів природно-заповідного фонду. Це – зоологічна пам’ятка природи «Урочище «Школа» (с. Мартинівка); заповідне урочище місцевого значення «Старий цвинтар» (с. Степанці), а також ряд пам’яток природи (зокрема, вікові дерева в с. Горобіївка та с. Мартинівка).Негативних наслідків для територій природно-заповідного фонду внаслідок затвердження Схеми плануванняне очікується.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Оцінюючи географічне положення території Степанецької об’єднаної територіальної громади, її віддаленість від державних кордонів України, перелік та параметри функціонування нових об’єктів документу державного планування та їх прогнозований екологічний вплив транскордонні наслідки для довкілля,у тому числі для здоров’я населення не будуть мати місця.

 

4. ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО

У рамках Стратегічної екологічної оцінки «Схеми планування частини території Канівського району Черкаської області в межах Степанецької об’єднаної територіальної громади» у якості альтернативного пропонується розглянутий «нульовий варіант», тобто аналіз можливого розвитку території Степанецької ОТГ за умов незатвердження Схеми планування.

 

5. ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧОЇ ОЦІНКИ

 

Здійснення Стратегічної екологічної оцінки «Схеми планування частини території Канівського району Черкаської області в межах  Степанецької об’єднаної територіальної громади» передбачає застосування широкого спектру методів дослідження, зокрема: статистичного, прогнозного екстраполяції, аналогії, експертного оцінювання.Зазначені методи мають забезпечити обґрунтований та коректний прогноз можливого впливу реалізації Схеми на компоненти довкілля та здоров’я населення. Комплексний просторовий аналіз території Степанецької ОТГ, прогнозування змін стану навколишнього середовища та оцінка відповідності положень Схеми планування екологічним вимогам будуть виконані на основі методичних підходів ландшафтного планування.

У якості статистичної бази та основних методичних джерел проведення СЕО передбачається використання даних державних статистичних органів, Звітів про стан навколишнього природного середовища Черкаської області; Екологічного паспорту Черкаської області; Ландшафтної програми Черкаської області, Рамкового ландшафтного плану Канівського району, даних польових досліджень території громади.

 

6. ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання Схеми можна запропонувати вжити наступних заходів

 

Сфери охорони довкілля

Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом документа державного планування

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

1

2

3

Атмосферне повітря

Забруднення викидами промислових і комунальних підприємств

Шумове забруднення

Забруднення викидами автотранспорту

- інтенсивне озеленення та упорядкування санітарно-захисних зон (між джерелами забруднення та житловою забудовою);

- впровадження енергоефективних технологій

- здійснення постійного моніторингу за джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Поверхневі і підземні води

Забруднення побутовими стоками, що містять органічні і хімічні забруднюючі речовини

- створення системи збору і утилізації побутових відходів

- обладнання системами ливневої каналізації та об’єктами утилізації каналізаційних стоків;

- дотримання у межах зон санітарної охорони об’єктів водопостачання

- розроблення проектів землеустрою водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів

- відновлення і підтримання гідрологічного режиму та покращення екологічного стану водних об’єктів

Ґрунти

Забруднення хімічними елементами у зоні впливу автодоріг, внаслідок перерозподілу побутових стоків;

Водна ерозія

- створення системи збору і утилізації побутових відходів

- обладнання системами ливневої каналізації та об’єктами утилізації каналізаційних стоків;

- проведення геохімічного обстеження території

 

Біорізноманіття

Фрагментованість оселищ у зелених зонах;

Низький рівень благоустрою зелених насаджень

- поліпшення стану і збереження існуючих, а також створення нових зелених насаджень

- проведення інвентаризації системи зелених насаджень

- формування локальних місць рекреаційного використання з їх благоустроєм та ландшафтною організацією

- формування санітарно-захисних зон (озеленення, благоустрій)

 

 

7. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно положень визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

8. ОРГАН ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ

Зауваження та пропозиції надаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису керівника в

Виконавчий комітет Степанецької сільської ради

об’єднаної територіальної громади Черкаської області 

(19031, Черкаська обл.., Канівський р-н,  с. Степанці вул. Лісна, 4).

 

Строки подання

15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки «Схема планування частини території Канівського району (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

 

 

Ландшафтне планування – в основі розробки Стратегії розвитку області // http://ck-oda.gov.ua/landshaftne-planuvannya-v-osnovi-rozrobky-stratehiji-rozvytku-oblasti/

Ландшафтне планування в Україні / Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, О.Г. Голубцов та ін.; під ред. Л.Г. Руденка. — К.: Реферат, 2014. — 144 с. // https://igu.org.ua/uk/node/22060


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь