Степанецька громада
Черкаська область, Черкаський район

Відділ освіти, молоді та спорту Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області

Дата: 11.06.2018 08:29
Кількість переглядів: 1312

Фото без опису

З метою оптимізації структури виконавчих органів Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області, усунення дублювання повноважень, підвищення ефективності управління було об’єднано відділ сім’ї, молоді та спорту з відділом освіти. Рішення сесії  від 30.05.2018 № 14-26/VIII "Про зміну назви

відділу освіти" змінено назву виконавчого органу з «Відділ освіти Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області» на «Відділ освіти, молоді та спорту Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області». 

Основними завданнями Відділу освіти є:

 1. Прогнозування розвитку мережі закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти та закладів фізкультурно-спортивної спрямованості відповідно до освітніх потреб громадян об’єднаної територіальної громади;
 2. Участь у забезпеченні реалізації на території Степанецької сільської ради державної політики у сфері освіти і виховання, інноваційної діяльності;
 3. Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
 4. Визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі закладів освіти та закладів фізкультурно-спортивної спрямованості;
 5. Створення в межах своїх повноважень рівних та доступних умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури і спорту.
 6. Створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;
 7. Забезпечення розвитку освітнього (інтелектуального), творчого (мистецького), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально - економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей регіону;
 8. Ліцензування закладів загальної середньої освіти;
 9. Здійснення контролю за додержанням Державних стандартів загальної середньої освіти, навчально-методичне керівництво та державне інспектування закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, незалежно від підпорядкування, типів і форми власності;
 10. Здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти, виконанням навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти;
 11. Управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;
 12. Зміцнення матеріальної бази навчальних закладів та закладів фізкультурно-спортивної спрямованості.
 13. Комплектування системи загальної середньої освіти керівними кадрами;
 14. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав педагогічних працівників, психологів, бібліотекарів, інших спеціалістів, які беруть участь в освітньому процесі, учнів (вихованців);
 15. Організація науково-методичного забезпечення закладів освіти територіальної громади, науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних закладів освіти і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період;
 16. Сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;
 17. Забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

сприяння розвитку самоврядування у закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти;

 1. Здійснення контролю за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та установ освіти та закладів фізкультурно-спортивної спрямованості;
 2. Забезпечення популяризації фізичної культури та спорту, здорового способу життя та співпраці з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців Степанецької об’єднаної громади;
 3. Забезпечення розвитку напрямів фізичної культури і спорту та створення умов для зайняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців Степанецької об’єднаної громади;
 4. Організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;
 5. Сприяння міжнародному співробітництву з питань дітей;
 6. Участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади.

 

ІІІ. Основні функції відділу освіти, молоді та спорту

(відповідно до покладених на нього завдань та делегованих повноважень)

 

Основними функціями відділу освіти, молоді та спорту є:

1. Здійснює управління загальноосвітніми, дошкільними, та позашкільними закладами освіти, що перебувають у його підпорядкуванні;

2. Координує роботу закладів освіти територіальної громади незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку;

3. Створює умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної освіти;

4. Подає установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них на затвердження сесії сільської ради.

5. Здійснює прогнозування розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, мережі закладів освіти відповідно до освітніх потреб осіб;

6. Забезпечує організацію навчально-методичного забезпечення навчальних закладів, вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовку та атестацію у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти;

7. Здійснює координацію дій педагогічних, виробничих колективів, сім'ї, громадськості з питань навчання і виховання дітей;

8. Здійснює визначення потреб, розроблення пропозицій щодо державного контракту і формування регіонального замовлення на педагогічні кадри, укладання договорів на їх підготовку;

9. Забезпечує визначення за дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами відповідні території обслуговування;

10. Розробляє на підставі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти та подає на затвердження сесії ради;

11. Здійснює добір, кадрове забезпечення закладів дошкільної, позашкільної освіти керівними кадрами;

12. Укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти;

13. Розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти;

14. Сприяє професійному розвитку та підвищенню кваліфікації керівників закладів освіти;

15. Організує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів закладів освіти відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України;

16. Для організації та проведення атестації педагогічних працівників створює атестаційну комісію ІІ рівня;

17. У разі ліквідації в установленому законодавством порядку підпорядкованого закладу освіти вживає заходів щодо влаштування учнів (вихованців) до інших навчальних закладів;

18. Сприяє використовуванню виключно для роботи з дітьми вивільнені приміщення ліквідованих державних та комунальних закладів дошкільної освіти;

19. Створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном;

20. Забезпечувати створення в закладі освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами;

21. Здійснює контроль за дотриманням порядку видачі випускникам документів про освіту державного зразка;

22. Вносить на погодження сесії ради штатні розписи підпорядкованих закладів освіти;

23. Створює належні умови для вибору вихованцями, учнями і слухачами видів творчої діяльності відповідно до їх інтересів та запитів батьків або осіб, які їх замінюють;

24. Може вносити пропозиції щодо введення додаткових педагогічних ставок, визначати контингент вихованців, учнів і слухачів у закладах позашкільної освіти;

25. Вживає заходів для залучення вихованців, учнів і слухачів, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, до різних форм позашкільної освіти;

26. Забезпечує соціальний захист вихованців, учнів і слухачів, педагогічних працівників, спеціалістів та інших працівників закладів позашкільної освіти;

27. Організовує в установленому порядку підвищення кваліфікації, атестацію педагогічних працівників закладів позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;

28. Координує діяльність педагогічних колективів закладів позашкільної освіти, громадських організацій, підприємств та сім'ї щодо одержання вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти;

29. Рекомендує режим щоденної роботи закладам позашкільної освіти;

30. Встановлює тривалість навчального року у закладі позашкільної освіти;

31. Спільно з закладами охорони здоров’я організовує роботу щодо щорічних безоплатних медичних оглядів учнів (вихованців), педагогічних працівників у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;

32. Здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань, що належать до його компетенції;

33. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань, що належать до його компетенції;

34. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

35. Забезпечує захист персональних даних;

36. Розробляє проекти статутів закладів освіти в нових редакціях;

37. Здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;

38. Формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту;

39. Організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів закладів освіти;

40. Сприяє розвитку інклюзивного освітнього середовища у закладах освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання осіб з особливими освітніми потребами;

41. Забезпечує створення у закладах освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

42. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету ради об’єднаної територіальної громади про створення інклюзивно-ресурсних центрів;

43. Вносить пропозиції до виконавчого комітету ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості тощо, сприяє їх матеріальній підтримці;

44. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, координує роботу навчальних закладів, сім’ї та

громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля;

45. Організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів;

46. Здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

47. Проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення серед учнів таких заходів як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі, конференції, форуми та інші заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;

48. Розглядає питання та в установленому порядку вносить пропозиції щодо відзначення працівників освіти державними нагородами, запроваджує інші форми морального та матеріального стимулювання їх праці;

49. Забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходи до усунення причин, що зумовили їх появу;

50. Забезпечує виконання рішень ради громади, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу;

51. Готує проекти розпорядчих актів Степанецької сільської ради, сільського голови, в т.ч. нормативного характеру;

52. Готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища освіти, відпочинку та дозвілля дітей і учнівської молоді, здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, фізичної культури та спорту; забезпечення їх виконання.

53. Координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію відпочинку та дозвілля дітей та молоді, самостійно виконує відповідні програми;

54. Здійснює координаційну роботу навчальних закладів та установ освіти,  закладів фізкультурно-спортивної спрямованості що належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективності роботи відповідно до компетенції Відділу;

55. Організовує підготовку закладів освіти та закладів фізкультурно-спортивної спрямованості до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період;

56. Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарного режиму в закладах освіти та закладах фізкультурно-спортивної спрямованості та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи;

57. Забезпечує формування календарних планів спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів відповідно до календарного плану спортивно-масових заходів;

58. Організовує та проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей i молоді;

59. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, фізичної культури та спорту в ОТГ. Організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

60. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів освіти та закладів фізкультурно-спортивної спрямованості, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.

61. Подає пропозиції керівників закладів освіти щодо потреби бюджетних асигнувань на соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

62. Подає на затвердження ради кошторис на утримання закладів освіти та закладів фізкультурно-спортивної спрямованості, Відділу, приймає фінансовий звіт закладів освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;

63. Координує формування та використання закладами та установами освіти та закладів фізкультурно-спортивної спрямованості видатків загального та спеціального фондів сільського бюджету, а також коштів, залучених закладами з інших джерел;

64. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів;

65. Готує самостійно або разом з іншими виконавчими органами інформаційні та аналітичні матеріали;

66. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

67. Сприяє  наданню  педагогічним  працівникам  державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

68. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь